Sản Phẩm Hỗn Dịch Tiêm

GENTAMOX INJ

ĐẶC TRỊ TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI

MAXFLOX

ĐẶC TRỊ VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG , TIÊU CHẢY DO ECOLI

FTIFUR-LA

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, MÀNG PHỔI