Thủy Sản

APA MEN S

NGĂN NGỪA CÁC BỆNH VỀ ĐƯỜNG RUỘT

APA YUCCA VIP 1

HẤP THỤ KHÍ ĐỘC, PHÂN HỦY NHANH CHẤT THẢI TẠO MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH, GIÚP TÔM PHÁT TRIỂN TỐT

AXISTO( Nhũ Dầu)

ĐẶC TRỊ XUẤT HUYẾT, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA MAX

CHỐNG STRESS, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG KÍCH THÍCH BẮT MỒI, GIẢM FCR

APA WIN

KHỬ NHANH KHÍ ĐỘC - PHÂN HỦY MÙN BÃ HỮU CƠ TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO TÔM, CÁ PHÁT TRIỂN

APA COMAX( Hỗn dịch)

ĐẶC TRỊ ĐỐM ĐỎ, XUẤT HUYẾT NHIỄM TRÙNG MÁU