Sản phẩm nổi bật

APA GENTA PRO

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, LỞ LOÉT ĐỐM ĐỎ, THỐI VÂY, XUẤT HUYẾT MANG

APA CLEAR 900

DIỆT TẢO AO NUÔI, ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC TIÊU DIỆT CÁC LOẠI KÝ SINH TRÙNG

APA LEVO

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, XUẤT HUYẾT ĐỐM ĐỎ, NHIỄM TRÙNG MÁU

APA BLUE NO.1

DIỆT KHUẨN, NẤM, NGUYÊN SINH ĐỘNG VẬT NHANH – MẠNH – HIỆU QUẢ

APA AZIN

ĐẶC TRỊ VI BÀO TỬ TRÙNG

APA EBOM

TRỊ BỆNH NỔ MẮT CÁ, VIÊM RUỘT, XUẤT HUYẾT

APA DOXYL 10

ĐẶC TRỊ GAN THẬN MỦ, HOẠI TỬ GAN