Chất Lượng Mang Tới Thành Công

Phân loại tác nhân gây bệnh cho đông vật thuỷ sản

Phân loại tác nhân gây bênh cho đông vật thuỷ sản

Họ Flexibacteraceae.

 • Flexibacter psychrophirus: Bênh nước lạnh do vi khuẩn ở cá biển (Bacteria Cold Water Disease).
 • Flexibacter columnaris: Bênh trụ ở cá (Columnaris Disease).
 • Flexibacter maritimus: Bênh ở cá nước mặn (Salt Water Colummaris).
 • Cytophaga sp: Bênh vi khuẩn dạng sợi trên tôm.
 • Flexibacter sp: Bênh vi khuẩn dạng sợi trên tôm.

Họ Myxococcaceae:

 • Myxococcus pisciolas: Bênh thối mang ở cá.

Họ Flavobacteriaceae.

 • Flavobacterium branchiophila: Bênh thối mang ở cá.
 • Flavobacterium sp: Bênh vi khuẩn dạng sợi trên tôm.

Họ Thiotrichaceae.

 • Leucothrix mucor: Bênh vi khuẩn dạng sợi trên tôm.
 • Leucothrix spp: Bênh vi khuẩn dạng sợi trên tôm.
 • Thiothrix sp: Bênh vi khuẩn dạng sợi trên tôm.

Họ Enterobacteriaceae.

 • Edwardsiella tarda: Bênh nhiễm trùng máu do Edwardsiella.
 • Edwardsiella ictaluri: Bênh nhiễm trùng máu ở cá trê sông.
 • Hafnia alvei: gây bênh hoại tử cơ quan nội tạng của cá da trơn
 • Yersima ruckeri: Bênh đỏ miêng ở cá.
 • Proteus rettgeri: Bênh xuất huyết ở cá.
 • Serratia liquefaciens: bênh xuất huyết ở cá.
 • Serratia plymuthica: bênh nhiễm trùng thứ cấp.
 • Citrobacter freundii: bênh nhiẽm trùng thứ cấp.

Họ Aeromonadaceae.

 • Aeromonas salmonicida: Bênh nhọt ở cá.
 • Aeromonas hydrophyla: Bênh xuất huyết đốm đỏ ở cá, đốm nâu ở tôm càng xanh.
 • Aeromonas caviae: Bênh xuất huyết đốm đỏ ở cá, đốm nâu ở tôm càng xanh.
 • Aeromonas sobria: Bênh xuất huyết đốm đỏ ở cá, đốm nâu ở tôm càng xanh.

Họ Vibrionaceae.

 • Vibrio alginolyticus: Bênh đỏ dọc thân ở ấu trùng tôm, bênh đỏ thân và ăn mòn vỏ ki tin ở tôm, bênh xuất huyết ở cá biển.
 • Vibrio anguillarum: bênh đỏ thân và ăn mòn vỏ ki tin ở tôm, bênh xuất huyết ở cá.
 • Vibrio harveyi: Bênh phát sáng, đỏ thân và ăn mòn vỏ kitin ở giáp xác.
 • Vibrio parahaemolyticus: Bênh phát sáng, đỏ thân và ăn mòn vỏ kitin ở giáp xác.
 • Vibrio vulnificus: Bênh đỏ thân và ăn mòn vỏ kitin ở giáp xác, bênh xuất huyết ở cá biển.
 • Vibrio ordalii: Bênh đỏ thân và ăn mòn vỏ kitin ở giáp xác, bênh xuất huyết ở cá biển.
 • Vibrio salmonicida: Bênh Hitra ở cá.

Họ Pasteurellaceae.

 • Pasteurella piscinida: Bênh nhiễm khuẩn ở cá biển.

Họ Pseudomonadaceae.

 • Pseudomonas fluorescens: Bênh xuất huyết ở cá.
 • Pseudomonas dermoalba: Bênh trắng đuôi ở cá giống.
 • Pseudomonas putida: bênh đóng dấu (xuất huyết) ở cá.
 • Pseudomonas anguilliseptica: Bênh xuất huyết ở cá trình.
 • Pseudomonas chlororaphis: Bênh xuất huyết ở cá trình.

Họ Alteromonadaceae.

 • Alteromonas spp: Bênh xuất huyết ở cá trình.

Họ Micrococcaceae.

 • Renibacterium salmoninarum: Bênh nhiễm khuẩn thận cá.

Họ Carnobacteraceae.

 • Carnobacterium piscicola: Vi khuẩn cơ hội gây bênh.

Họ Enterococcaceae.

 • Vagococcus salmoninarum: Vi khuẩn cơ hội gây bênh.

Họ Streptococcaceae.

 • Streptococcus innae: Bênh xuất huyết ở cá.
 • Streptococcus spp: Bênh xuất huyết ở cá.
 • Lactococcus piscium: Vi khuẩn cơ hội gây bênh ở tôm cá.
 • Lactococcus garvieae: gây bênh đục thân ở tôm càng xanh

Họ Staphylococcaceae.

 • Staphylococcus spp: Bênh xuất huyết ở cá.

Họ Clostridiaceae.

 • Clostridium botulinum: Bênh dịch hoá ở cá.

Họ Eubacteraceae.

 • Eubacterium tarantellus: Bênh thần kinh.

Họ Bacillaceae.

 • Bacillus subtilis: gây bênh đốm trắng ở tôm

Họ Mycobacteriaceae.

 • Mycobacterium marium: Bênh đốm nhỏ ở cá, tôm.
 • Mycobacterium fortuitum: Bênh đốm nhỏ ở cá, tôm.
 • Mycobacterium chelonae: Bênh đốm nhỏ ở cá, tôm.

Họ Nocardiaceae.

 • Nocardia astreroides: Bênh đốm nhỏ ở cá.
 • Nocardia kampachi: Bênh đốm nhỏ ở cá.

Hỗ trợ kỹ thuật : 098 777 36 45 ( Mr Quang )

098 777 36 45 - 024 6686 7068